Pytania i odpowiedzi

Archiwum pytań i odpowiedzi (do listopada 2011 roku):

1. Elektrownia będzie budowana w technologii tradycyjnej (upustowo-kondensacyjnej). Dlaczego nie przewiduje się zgazowywania węgla z produkcją prądu w układzie gazowo-parowym, jak to planuje PKE i ZAK w Blachowni? Sprawność energetyczną można wtedy poprawić nie o 25% w stosunku do obecnej, ale o 50-65%.*

Wybór technologii nowych bloków poprzedzony był wieloma analizami techniczno-ekonomicznymi, oceniającymi w różnych aspektach wykonalność projektu. Rozpatrywano między innymi możliwość budowy bloków gazowo-parowych opalanych gazem ziemnym jak i bloków parowo-gazowych zintegrowanych ze zgazowaniem węgla (IGCC – Integrated Gasification Combined Cycle). Bloki parowo-gazowe na gaz ziemny charakteryzują się najwyższymi sprawnościami (do 59% brutto) i najniższymi nakładami inwestycyjnymi spośród technologii stosowanych do produkcji elektryczności na dużą skalę. Niestety, wyniki projekcji finansowych wykazały, że przy obecnej i prognozowanej relacji cen gazu i energii elektrycznej, bloki opalane gazem ziemnym, nawet pracując w podstawie obciążenia, nie zapewniają zwrotu poniesionych nakładów. Podstawowe zalety technologii IGCC to: sprawność cieplna układu brutto ~51%, niska emisja SO2, ułatwiona możliwość usuwania CO2. Niestety, działające obecnie w świecie instalacje gazowo-parowe zintegrowane ze zgazowaniem węgla nie mogą jeszcze konkurować z węglową technologią pyłową na parametry nadkrytyczne oraz z techniką fluidalną opartą o kotły z warstwą cyrkulacyjną, z powodu znacznie wyższych jednostkowych nakładów inwestycyjnych i niższej dyspozycyjności niż analogiczne technologie  na parametry nadkrytyczne, czy parowe bloki węglowe lub fluidalne. Brakuje również doświadczeń z budowy i eksploatacji bloków o dużych mocach planowanych w Opolu (800-900 MWe). Obecnie w technologii IGCC zrealizowane są bloki do mocy 400MWe, a największa planowana inwestycja w elektrownia w Hatfield w Anglii o mocy 900 MW zostanie zakończona dopiero w 2013 r.

Na inwestorze ciążył obowiązek wyboru technologii energetycznej gwarantującej wybudowanie jednostek zarówno konkurencyjnych, niezawodnych w eksploatacji, jak i charakteryzujących się niską emisyjnością zanieczyszczeń, w tym szczególnie dwutlenku węgla. Te kryteria w najwyższym stopniu spełnia budowa bloków z kotłami pyłowymi na parametry nadkrytyczne o sprawności wytwarzania energii elektrycznej około 46% netto.

2. Co z emisją CO2? PGE w Bełchatowie planuje sobie instalację CSS za miliard euro, by emitować mniej dwutlenku węgla do atmosfery, a na Opolszczyźnie ten sam koncern zamierza oszczędzać na klimacie?

Budowa bloków energetycznych 5 i 6 w technologii pyłowej na parametry nadkrytyczne pozwala na obniżenie emisji dwutlenku węgla o około 25% w stosunku do emisji z istniejących bloków opalanych węglem kamiennym. Warto podkreślić, że Instalacja wychwytywania CO2 w nowobudowanym bloku energetycznym w Bełchatowie budowana jest jako demonstracyjna inwestycja Unii Europejskiej. Jej eksploatacja pozwoli na zebranie doświadczeń dla całej europejskiej energetyki węglowej i w przypadku pozytywnych wyników będzie wprowadzana w innych elektrowniach.

3. Jak Elektrownia zamierza przekonać ECO i Miasto Opole, by kupowało od niej ciepło ze skojarzenia? Z materiałów, jakie posiadam, już dziś można byłoby odłączyć od sieci ciepłownię na Harcerskiej, oszczędzając górę węgla, i całkowicie korzystać z ciepła produkowanego w Brzeziu. Już na rok 2006 planowano budowę magistrali ciepłowniczej do Opola za pieniądze koncernu….i co? I nic. Wręcz odwrotnie, złożona publicznie deklaracja o budowie magistrali za 60 mln PLN i powiększeniu ilości produkowanego ciepła przy wizji przyszłej deregulacji rynku cieplnego to prawie jak zapowiedź dla wszystkich chcących kupić ECO, że ta spółka w Opolu straci poważną część aktywów. Na razie miasto nie tyle inwestuje w nowe sieci ciepłownicze, ile likwiduje mniej opłacalne, jak np przy ul. Gombrowicza. Dopóki nie będzie deklaracji miasta o rezygnacji ze spalania węgla przy Harcerskiej to tak długo nie będzie można brać na poważnie zapisów w raporcie OOS o kredytach kogeneracyjnych.

PGE Elektrownia Opole SA wyposaży turbiny bloków 5 i 6 w upusty ciepłownicze gwarantujące odbiór około 300 MWt dodatkowego ciepła z każdego z nowych bloków. Budowa magistrali ciepłowniczej do Opola rozpocznie się w przypadku pojawienia się odbiorców z terenu miasta takich jak ECO, instytucjonalni odbiorcy typu spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy budynków lub nowe podmioty gospodarcze zainteresowane odbiorem ciepła lub chłodu.

4. Skoro prąd ma być dla Wrocławia, dlaczego nie planuje się zburzenie Siechnic i wybudowanie na jej miejscu tych dwóch bloków? Takie rozwiązanie to duże oszczędności na stratach przesyłowych…

Energia elektryczna z bloków 5 i 6 ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski, ze szczególnym uwzględnieniem regionu południowo-zachodniego, a nie tylko Wrocławia. Nie znane są nam plany Zarządu Kogeneracji SA w stosunku do zakładów wchodzących w skład Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich, toteż nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

5. Ile i jaka biomasa zostanie zastosowana w nowych blokach? Jaki będzie system podawania biomasy, bezpośredni do komory spalania czy po przez młyny węglowe? Czy zastosowane zostaną biopaliwa, tj. np. gliceryna surowa podawana przez palniki rozruchowe? Gdzie przebiega podział między parametrami nadkrytycznymi, a ultra nadkrytycznymi – w literaturze jest na ten temat bałagan – co jest wyznacznikiem? Temp. 600 stopni, czy ciśnienie po wyżej 28 MPa? Do jakiej ostatecznie kategorii zostaną zaklasyfikowane opolskie bloki?

Zgodnie z przyjętymi założeniami dla nowych bloków nr 5 i 6:

a) Nie planuje się spalania biomasy w nowych kotłach.  Oceniamy, że istniejące bloki wykorzystają całość dostępnej biomasy do pozyskania z ekonomicznych odległości. Chcemy podnieść zużycie biomasy do 300 tys. ton na blokach 1-4. Po 2015 roku certyfikaty pochodzenia ze współspalania będzie można otrzymać tylko w wyniku spalania biomasy pochodzenia rolniczego (słoma, wytłoki, rośliny z upraw energetycznych tj. wierzba, trawy , trzciny itp.). Na wyprodukowanie takich ilości np. słomy potrzeba zakontraktować ją z ok. 100 tys. ha. Wymaga to całkowitego przemodelowania źródeł zaopatrzenia (obecnie tartaki, docelowo gospodarstwa rolne). Wg naszych analiz dostarczenie większych niż ww. ilości byłoby z powodu dużych odległości i rozproszenia producentów trudne ze względów logistycznych i nieopłacalne pod względem finansowy.

b) Nie przewiduje się stosowania biopaliw podawanych do palników rozruchowych kotła. Jako paliwo pomocnicze (do rozpalania kotła) przewiduje się zastosowanie oleju lekkiego.

c) Będą to bloki na parametry nadkrytyczne (ciśnienie pary świeżej rzędu 24,0-28,5 MPa,  temperatura pary świeżej co najmniej 600 °C, natomiast wtórnie przegrzanej w przedziale od 600 °C  do 620 °C).

Parametry krytyczne pary wodnej wynoszą: ciśnienie 22,13 MPa, temperatura 374,2 °C. Typowe bloki na parametry nadkrytyczne (często nazywane Elektrowniami 600) mają parametry pary świeżej – ciśnienie 25-30 MPa, temperaturę 600/610 °C. Maksymalne parametry pary aktualnie budowanych bloków energetycznych na parametry nadkrytyczne ograniczone są od góry dostępnością odpowiednich materiałów na elementy ciśnieniowe kotła (np. rurociągi, elementy grubościenne, zawory, itp). Dalszy rozwój technologii nadkrytycznej skupia się na opanowaniu parametrów supernadkrytycznych (lub inaczej ultranadkrytycznych) poprzez postęp w inżynierii materiałowej. Prowadzone są badania w ramach dużych projektów międzynarodowych (np. program THERMIE 700 Advanced Power Plant), które mają na celu osiągnięcie temperatur pary świeżej rzędu 700 °C i ciśnień 37,5 MPa. Można więc przyjąć, że granicą pomiędzy technologią nadkrytyczną a supernadkrytyczna (lub inaczej ultranadkrytyczną) są właśnie parametry pary świeżej zgodnie z Programem THERMIE.

6. Czy po uruchomieniu bloku 5 i 6 będą potrzebni do pracy ludzie po studiach na kierunku mechanika i budowa maszyn albo w trakcie rozbudowy?

Tak. Po uruchomieniu bloków będziemy musieli wzmocnić służby utrzymania ruchu i remontów, z pewnością potrzebne będą też osoby z wyższym wykształceniem technicznym.

7. Jakiego rodzaju kotły planujecie Państwo w Opolu – czy będa fluidalne czy konwencjonalne nadkrytyczne, czy orurowanie będzie spiralne czy też pionowe?

Na pewno będą to kotły konwencjonalne nadkrytyczne, czy orurowanie będzie spiralne czy pionowe zależy od technologii dostawcy, który wygra przetarg.

8. Czy istnieje możliwość świadczenia usług tansportowych własnym środkiem transportu przy rozbudowie elektrowni? Interesuje mnie zarówno bezpośrednie jak i pośrednie (podwykonawca) zaangażowanie w przedsięwzięciu.

Oczywiście tak, ale jeszcze nie teraz i to nie elektrownia będzie bezpośrednim zleceniodawcą. PGE Elektrownia Opole zawrze umowę na budowę pod klucz z generalnym realizatorem, a on będzie wynajmował podwykonawców, a ci z kolei swoich podwykonawców. Podpisanie umowy z generalnym realizatorem przewidywane jest na koniec 2010 roku.

9. Z czego wynika zmiana terminu zakończenia wyburzania starych fundamentów bloków 5 i 6 oraz chłodni kominowej 3? W informacji z 23 czerwca podano, że prace rozbiórkowe potrwają najdłużej do września 2009 roku, a miesiąc później podano, że zgodnie z harmonogramem, do końca października 2009.

Podany październikowy termin zakończenia jest terminem zgodnym z umową. Wykonawca nieco zbyt optymistycznie na początku prac oszacował ich stopień trudności i poinformował nas o możliwości skrócenia czasu. Wykonawca wprowadził dodatkowe maszyny i prace prowadzone są całodobowo, tak więc nie ma zagrożenia ww. terminu.

10. Dlaczego w 1996 roku zatrzymano dokończenie budowy starych bloków 5 i 6, skoro infrastruktura elektrowniana była przewidziana na ich obłsugę i jako ukończona obciążała produkcję energii elektrycznej z eksploatowanych jednostek?

W latach 90′ Skarb Państwa był gwarantem kredytów udzielanych przez banki na budowę Elektrowni Opole. Udzielając takich gwarancji Rząd musiał w budżecie Państwa rezerwować odpowiednie środki. W ramach reformy finansów publicznych, dla zmniejszenia ekspozycji finansów Państwa, podjęto decyzję o wycofaniu się Skarbu z udzielania takich gwarancji. Jednocześnie tworzone w tym czasie przez państwowe ośrodki planistyczne prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną wskazywały na jej „nadmiar”, w stosunku do możliwości produkcyjnych. Te dwa zjawiska były przyczyną wstrzymania przez Ministra Przemysłu budowy bloków 5-6 w dotychczasowym układzie finansowym.

11. Proszę  udzielic informacji, czy Państwo w tym roku będzie organizowac dla szkół konkursy plastyczne ,,pomaluj nowe obiekty PGE Elektrowni Opole? Dzieci są zainteresowane kontynuacją. 

21 grudnia 2009 roku PGE Elektrownia Opole ogłosiła konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pt.: „Pomalujmy nowe obiekty PGE Elektrowni Opole”. Konkurs był jednorazową akcją i nie będzie kontynuowany w sposób cykliczny. Do elektrowni wpłynęło 957 prac, z czego 858 spełniło wymagania regulaminu. Jury wyłoniło zwycięzców, a nagrodzone prace zainspirowały autorów projektu i kolorystyki nowych obiektów PGE Elektrowni Opole SA.

* zachowano oryginalną pisownię pytań