Przygotowania do wylewania fundamentów maszynowni zakończone

Łagodna zima sprzyja utrzymaniu dobrego tempa prac związanych z budową nowych bloków. Aktualnie prace koncentrują się wokół fundamentów maszynowni nr 5 i 6.

Fundamenty z uwagi na swoje gabaryty zaliczane są do elementów masywnych, przy wykonywaniu których należy zwrócić szczególną uwagę na sposób realizacji i pielęgnację. Wykonane zostaną w postaci żelbetowej płyty o wymiarach 51 x 108 m i zmiennej wysokości od 1,7 m do 3,5 m.

– Zakończono opracowywanie szczegółowej dokumentacji i procedur organizacji i technologii betonowania fundamentów obu maszynowni oraz sposobów ich pielęgnacji termiczno-wilgotnościowej – informuje Tomasz Pluciński, zastępca dyrektora Projektu Budowy Bloków 5 i 6 z ramienia spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Betonowanie płyty fundamentowej będzie prowadzone w sposób ciągły, bez przerw roboczych, z wydajnością 130 m3/godz., przy użyciu czterech pomp. Łączna objętość betonu wyniesie około 12 000 m3 na każdą płytę fundamentową. Przewidywany czas betonowania jednej płyty fundamentowej, przy wspomnianej wydajności wyniesie około 90 godzin.

Dla zapewnienia bezusterkowego zabetonowania fundamentów w warunkach zimowych zastosowane zostały także odpowiednie procedury dotyczące produkcji i dostaw mieszanki betonowej na teren budowy.

– Dostawy betonu będą się odbywały zgodnie z programem dostaw, uwzględniając konieczność produkcji betonu w obniżonych temperaturach i utrzymania jak najkrótszych terminów – informuje dyrektor Pluciński.

Z punktu widzenia procesów technologicznych, w tym przypadku termicznych – zachodzących wewnątrz fundamentu w wyniku samoocieplenia betonu w procesie wiązania cementu, istotna jest ciągła kontrola temperatury, a w przypadku konieczności – szybka reakcja polegająca na dociepleniu fundamentu lub jego odkryciu.

Od rozpoczęcia betonowania aż do wychłodzenia zastosowany zostanie monitoring temperatury wewnątrz fundamentu. Prowadzony będzie z zastosowaniem czujników temperatury i terminali pomiarowych zasilanych bateriami słonecznymi oraz oprogramowaniem do analizy wyników. Okres ten wyniesie co najmniej dwa tygodnie od zakończenia betonowania i będzie zależny od maksymalnej temperatury w fundamencie.